FAQ

Pokud nenajdete odpověď na Vaši otázku, kontaktujte nás pomocí kontaktního formuláře.

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky („Podmínky”) upravují práva a povinnosti kupujícího („Kupující“) a společnosti Verra Science s.r.o., IČ: 09231285, DIČ: CZ09231285, se sídlem Běhounská 5/18, Brno-město, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 117956

tel.: +420 777 828 585

e-mail: veronika@verra.cz

(„Prodávající“), jakožto prodávajícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím e-shopu na webových stránkách https://verra.cz.

Všechny informace o zpracování osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, které naleznete zde.

Komunikace mezi Kupujícím a Prodávajícím probíhá primárně na dálku, proto budou pro uzavření smlouvy použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, aby se strany spolu dohodly bez současné fyzické přítomnosti.

Některé definice

Cena je finanční částka za Zboží, která zahrnuje i balné, a/nebo za Verra Webinář;

Cena za dopravu je finanční částka za doručení Zboží;

Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu;

DPH je daň z přidané hodnoty dle příslušných právních předpisů;

E-shop je internetový obchod provozovaný na adrese https://verra.cz, na kterém bude probíhat nákup Zboží a/nebo objednání Verra Webináře;

Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;

Objednávka je neodvolatelný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží a/nebo poskytnutí služby – Verra Webináře;

Smlouva je kupní smlouva a/nebo smlouva o poskytnutí služby sjednaná na základě řádně vyplněné Objednávky zaslané prostřednictvím E-shopu, a je uzavřena ve chvíli, kdy Kupující obdrží od Prodávajícího potvrzení Objednávky;

Uživatelský účet je účet zřízený na základě sdělených údajů Kupujícího, jenž umožňuje uchování zadaných údajů a uchování historie Objednávek a uzavřených Smluv;

Zboží jsou veškeré hmotné předměty, které můžete nakoupit na E-shopu;

Verra Webinář je služba spočívající v jedné z nabízených živých forem online komunikace provozovaná Prodávajícím, která probíhá prostřednictvím internetu přes webový prohlížeč, přičemž tyto Podmínky se vztahují jen na webináře Prodávajícího, a nikoliv třetích subjektů.

Obecná ustanovení

Při nákupu Zboží a/nebo objednání Verra Webináře je povinností Kupujícího poskytnout Prodávajícímu všechny informace správně a pravdivě. Informace, které Kupující poskytl v rámci Objednávky bude Prodávající považovat za správné a pravdivé.

Uzavření smlouvy
 • Smlouvu je možné uzavřít v českém, německém a anglickém jazyce.
 • Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím E-shopu, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku ze své strany hradí Kupující. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou Kupující hradí za používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu), žádné další náklady nad rámec Celkové ceny nemusí Kupující očekávat. Kupující odesláním Objednávky souhlasí s tím, že Prodávající využívá prostředky komunikace na dálku.
 • K tomu, aby bylo možné Smlouvu uzavřít, je třeba, aby Kupující na E-shopu vytvořil návrh Objednávky. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:
  • Informace o nakupovaném Zboží a/nebo zvoleném Verra Webináři (na E-shopu může Kupující označit Zboží a/nebo Verra Webinář, o které má zájem, tlačítkem „Přidat do košíku“)
  • Informace o Ceně, Ceně za dopravu, balném, způsobu platby Celkové ceny a požadovaném způsobu doručení Zboží; tyto informace budou zadány při tvorbě návrhu Objednávky v rámci uživatelského prostředí E-shopu, přičemž informace o Ceně, Ceně za dopravu a Celkové ceně budou uvedeny v „Košíku“ automaticky na základě zvoleného Zboží a způsobu jeho doručení, případně Verra Webináře;
  • Identifikační údaje Kupujícího sloužící k doručení Zboží a/nebo udělení přístupu k Verra Webináři a vystavení Faktury, zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa.
 • Kupující může v průběhu tvorby návrhu Objednávky až do doby jejího vytvoření údaje měnit a kontrolovat. Kupující po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Objednat“ vytvoří Objednávku. Před stiskem tlačítka musí potvrdit seznámení se a souhlas s těmito Podmínkami, v opačném případě nebude možné Objednávku vytvořit. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko. Po stisku tlačítka „Objednat“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo Prodávajícímu.
 • Prodávající je povinen odeslanou Objednávku v co nejkratší době po doručení potvrdit zprávou odeslanou na e-mailovou adresu Kupujícího zadanou při vyplňování Objednávky. Součástí potvrzení bude shrnutí Objednávky a tyto Podmínky. Potvrzením Objednávky dochází k uzavření Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím. Podmínky ve znění účinném ke dni Objednávky tvoří nedílnou součást Smlouvy.
 • Prodávající má právo Objednávku odmítnout. Jedná se zejména o situace, kdy Zboží nebo Verra Webinář nejsou dostupné. O všem bude Prodávající Kupujícího informovat.
 • V případě, že v rámci E-shopu nebo v návrhu Objednávky bude uvedena zjevně chybná Cena, není Prodávající povinen Zboží a/nebo Verra Webinář za tuto Cenu dodat a/nebo poskytnout ani v případě, kdy již odeslal potvrzení Objednávky, a tedy došlo k uzavření Smlouvy. V takové situaci bude Prodávající Kupujícího bezodkladně kontaktovat a zašle mu nabídku na uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Nová Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Kupující nabídku potvrdí. V případě, že Kupující nabídku nepotvrdí ani ve lhůtě 3 dnů od jejího odeslání, je Prodávající oprávněn od uzavřené Smlouvy odstoupit. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace, kdy Cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.
 • V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, Kupujícímu vzniká závazek k zaplacení Celkové ceny.
 • V některých případech umožňuje Prodávající využít slevu na nákup Zboží nebo Verra Webináře. Pro poskytnutí slevy je třeba, aby Kupující v rámci návrhu Objednávky vyplnil údaje o této slevě nebo slevový kupón do předem určeného pole „Máte promo kód“. Pokud tak Kupující učiní a E-shop slevový kupón rozezná, budou Kupujícímu Zboží a/nebo Verra Webinář poskytnuty se slevou.
Uživatelský účet
 • Kupující, který je starší 18 let, může na základě registrace v rámci E-shopu přistupovat do svého Uživatelského účtu.
 • Při registraci Uživatelského účtu je Kupující povinen uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a v případě změny je aktualizovat.
 • Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto přístupových údajů je povinností Kupujícího zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že dojde k jejich zneužití, Prodávající nenese žádnou odpovědnost.
 • Uživatelský účet je osobní a Kupující tedy není oprávněn umožnit jeho využívání třetími osobami.
 • Uživatelský účet lze zrušit, a to zejména v případě, když jej Kupující déle než 1 rok nevyužívá (tj. nepřihlásil se na svůj Uživatelský účet v době jednoho roku od posledního přihlášení), či v případě, kdy poruší povinnosti dle Smlouvy. V rámci Uživatelského účtu je také možné po dohodě s Prodávajícím měnit Smlouvu. Prodávající dále může jeho prostřednictvím přidělovat Kupujícímu body pro bonusové programy apod.
 • Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.
 • Kupující, kteří si zřídí Uživatelský účet, mohou využívat případné bonusové programy Prodávajícího, jejichž podmínky budou zveřejňovány v E-shopu.
Cenové a platební podmínky, výhrada vlastnického práva
 • Cena je vždy uvedena v CZK v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a ve Smlouvě. V případě rozporu mezi Cenou uvedenou u Zboží v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky se uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve Smlouvě. V rámci návrhu Objednávky je též uvedena Cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma.
 • Celková cena je uvedena včetně DPH včetně veškerých poplatků stanovených zákonem. V případě prodeje Zboží nebo poskytnutí Verra Webináře do zemí mimo Evropskou unii se DPH neúčtuje.
 • Platbu Celkové ceny musí Kupující provést po uzavření Smlouvy a před předáním Zboží či poskytnutím Verra Webináře. Úhradu Celkové ceny lze provést následujícími způsoby:
  • Bankovním převodem. Prodávající zašle informace pro provedení platby Kupujícímu v rámci potvrzení Objednávky. V případě platby bankovním převodem je Celková cena splatná nejpozději do 14 dnů od uzavření Smlouvy.
  • Kartou online. V takovém případě probíhá platba přes platební bránu GP webpay, přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese: [BUDE DOPLNĚNO]. V případě platby kartou online je Celková cena splatná okamžitě.
  • Apple nebo Google Pay. Kupující bude vyzván o potvrzení platby prostřednictvím platební karty zadané v aplikace Apple nebo Google Pay. V případě platby kartou online je Celková cena splatná okamžitě.
 • Kupující souhlasí s tím, že Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení Celkové ceny a bude zaslána na e-mailovou adresu Kupujícího.
 • Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího po uhrazení Celkové ceny. V případě platby bankovním převodem je Celková cena zaplacena připsáním na bankovní účet Prodávajícího, v ostatních případech je zaplacena v okamžiku provedení platby.
Doručení zboží, přechod nebezpečí škody na věci
 • Zboží Vám bude dodáno způsobem dle Vaší volby, přičemž můžete vybírat z následujících možností:
  • Osobní odběr na výdejních místech společnosti Zásilkovna s.r.o.;
  • Doručení prostřednictvím dopravní společnosti GLS;
  • Doručení prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb v případě, kdy je adresa dodání v zahraničí a není proto možné zajistit dodání Zboží prostřednictvím dopravní společnosti GLS.
 • Zboží je možné doručit do vybraných zemí světa, přičemž Cena za dopravu a délka doby dodání Zboží bude upravená s ohledem na zadanou dodací adresu.
 • Doba dodání Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti, na dodací adrese a na zvoleném způsobu dodání a platby. Předpokládaná doba dodání Zboží bude Kupujícímu sdělena v potvrzení Objednávky. Doba uvedená na E-shopu je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání.
 • Doba dodání počíná běžet od pracovního dne následujícího po uhrazení Celkové ceny na účet Prodávajícího. Konkrétní doba dodání se dále řídí podmínkami společnosti zajišťující osobní odběr ve výdejních místech, dopravní společnosti nebo poskytovatelů poštovních služeb.
 • Po převzetí Zboží z výdejního místa, od dopravce nebo poskytovatele poštovních služeb je povinností Kupujícího zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit výdejnímu místu, dopravci nebo poskytovateli poštovních služeb a Prodávajícímu na
  • e-mail: veronika@verra.cz
  • V případě, že došlo k poškození obalu, které svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není povinností Kupujícího Zboží převzít.
 • V případě, kdy Kupující poruší svoji povinnost převzít Zboží, s výjimkou případů dle čl. 6.5 Podmínek, nemá to za následek porušení povinnosti Prodávajícího Zboží doručit. Zároveň se nepřevzetí Zboží nepovažuje za odstoupení od Smlouvy. V takovém případě vzniká Prodávajícímu právo od Smlouvy odstoupit z důvodu podstatného porušení Smlouvy. Pokud se Prodávající rozhodne tohoto práva využít, je odstoupení účinné v den, kdy je toto odstoupení doručeno Kupujícímu. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení Ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.
 • Pokud je z důvodů vzniklých na straně Kupujícího Zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve Smlouvě dohodnuto, je Kupující povinen nahradit náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů zašle Prodávající na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou ve Smlouvě a jsou splatné 14 dnů od doručení e-mailu.
 • Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího v okamžiku, kdy toto Zboží převezme. V případě, kdy Zboží nepřevezme, s výjimkou případů dle čl. 6.5 Podmínek, nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího v okamžiku, kdy měl možnost ho převzít, ale z důvodů na jeho straně k převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí škody na Zboží znamená, že od tohoto okamžiku nese Kupující veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením Zboží.
 • Prodávající se zavazuje v případě, že Zboží nebylo v E-shopu uvedeno jako skladem a byla uvedena orientační doba dostupnosti, informovat Kupujícího o:
 • mimořádném výpadku výroby Zboží, přičemž Prodávající sdělí Kupujícímu novou očekávanou dobu dostupnosti nebo informace o tom, že nebude možné Zboží dodat;
 • prodlení s dodáním Zboží od dodavatelů, přičemž Prodávající sdělí Kupujícímu novou očekávanou dobu dodání.
 • V případě, že Prodávající nebude schopen Zboží Kupujícímu dodat ani do 30 dnů od uplynutí doby doručení Zboží uvedené v potvrzení Objednávky, a to z jakéhokoli důvodu, je Prodávající oprávněn od Smlouvy odstoupit.
Verra webinář
 • Prodávající nabízí své vlastní Verra Webináře, jakožto i webináře svých partnerů. Prostřednictvím E-shopu je možné objednat výhradně Verra Webináře. V případě webinářů partnerů Prodávajícího bude Kupující přesměrován kliknutím na tlačítko „Zakoupit“ na webové stránky konkrétního partnera. V tomto případě vzniká smluvní vztah, kterého plněním je webinář, mezi Kupujícím a partnerem. Prodávající nemá v tomto případě žádné povinnosti ani nenese žádnou odpovědnost.
 • V případě, že Kupující uhradí Celkovou cenu za Verra Webinář nejpozději do dne předcházejícího dni konání Verra Webináře dle Objednávky, v den konání Verra Webináře obdrží na zadanou e-mailovou adresu pokyny k přihlášení na Verra Webinář a potřebné přístupové údaje.
 • Verra Webinář probíhá živě prostřednictvím komunikační platformy, zejména ZOOM. Kupující obdrží emailem pozvánku, která bude obsahovat popis postupu pro přihlášení a odkaz, prostřednictvím kterého se může přihlásit do Verra Webináře. Pro spuštění není potřebné stahovat žádnou aplikaci, postačí přihlášení přes webový prohlížeč (např. Google Chrome, Safari, Firefox). Kupující má možnost shlédnout záznam z konání Verra Webináře do 24 hodin od konání Verra Webináře na zaslaném internetovém odkaze.
 • V popisu Verra Webináře a potvrzení Objednávky Verra Webináře jsou uvedeny technické požadavky na jeho spuštění. Verra Webinář je možné spustit na mobilním zařízení nebo na počítači, přičemž je potřebné zajistit internetové připojení.
 • Prodávající si vyhrazuje změny lektora, programu a data konání Verra Webináře z organizačních a provozních důvodů. Kupující bude v takovém případě neprodleně informován e-mailem. V takovém případě je Kupující oprávněn odstoupit od Smlouvy kdykoliv před konáním Verra Webináře.
Práva vadného plnění
 • Prodávající odpovídá za to, že v době přechodu nebezpečí škody na Zboží podle čl. 6.8 Podmínek je Zboží bez vad, zejména pak, že:
  • má vlastnosti, které si strany dohodly, a pokud nebyly výslovně dohodnuty, pak takové, které byly uvedeny u popisu Zboží, případně takové, které lze s ohledem na povahu Zboží očekávat;
  • je vhodné pro účely, které byly Prodávajícím uvedeny nebo pro účely, které jsou pro Zboží tohoto typu obvyklé;
  • je v odpovídajícím množství a hmotnosti;
  • odpovídá jakostí nebo provedením dohodnutému vzorku, pakliže byla jakost nebo provedení stanovena podle vzorku;
  • splňuje požadavky na něj kladené právními předpisy;
  • není zatíženo právy třetích stran.
 • Projeví-li se vada během jednoho měsíce ode dne převzetí Zboží, má se za to, že Zboží bylo vadné již při jeho převzetí. U Zboží je vyznačena doba nejkratší trvanlivosti na jeho obale.
 • Prodávající dále odpovídá za to, že Verra Webinář je poskytnut bez vad, zejména, že:
  • odpovídá popisu ve Smlouvě nebo na E-shopu;
  • je poskytnut v dohodnutém termínu a na dohodnutém webovém rozhraní.
 • V případě, že bude mít Zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle odst. 8.1, nebo bude mít Verra Webinář vadu, tedy zejména nebude splněna některá z podmínek dle odst. 8.3, má Kupující právo vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy Zboží nebo Verra Webinář reklamovat) zasláním e-mailu či dopisu na adresu Prodávajícího uvedenou u identifikačních údajů. Pro reklamaci může Kupující využít také vzorový formulář poskytnutý ze strany Prodávajícího, který tvoří přílohu č. 1 Podmínek. V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chce Kupující vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nelze následně, s výjimkou případů dle čl. 8.5, bez souhlasu Prodávajícího změnit. Prodávající vyřídí reklamaci v souladu s uplatněným právem z vadného plnění. V případě, že si Kupující nezvolí řešení vady, má práva uvedená v čl. 8.6 i v situacích, kdy vadné plnění bylo podstatným porušením Smlouvy.
 • Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, má Kupující následující práva:
  • na odstranění vady (i) dodáním nového Zboží bez vady, (ii) dodáním chybějící části Zboží, nebo (iii) poskytnutím nového Verra Webináře;
  • na odstranění vady opravou Zboží;
  • na přiměřenou slevu z Ceny za Zboží nebo za Verra Webinář;
  • na odstoupení od Smlouvy.
V případě, že Kupující zvolí vyřešení dle bodů a) nebo b) a Prodávající vadu takto neodstraní v přiměřené lhůtě, kterou uvedl, nebo pokud Kupujícímu sdělí, že tímto způsobem vadu neodstraní vůbec, má Kupující práva dle bodů c) a d), i když je v rámci reklamace původně nepožadoval. Zároveň pokud si Kupující zvolí odstranění vady opravou Zboží nebo dodáním nového Verra Webináře a Prodávající zjistí, že je vada neopravitelná, oznámí to Kupujícímu a umožní mu zvolit jiný způsob odstranění vady.
 • Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy, má Kupující následující práva:
  • na odstranění vady (i) dodáním nového Zboží bez vady, (ii) dodáním chybějící části Zboží, nebo (iii) poskytnutím nového Verra Webináře;
  • na odstranění vady opravou Zboží;
  • na přiměřenou slevu z Ceny za Zboží nebo Verra Webinář.
Pokud však Prodávající neodstraní vadu včas nebo odmítne vadu odstranit, vzniká Kupujícímu právo od Smlouvy odstoupit. Odstoupit může Kupující také v případě, kdy nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vad po opravě Zboží nebo při větším počtu vad Zboží.
 • V případě podstatného i nepodstatného porušení nemůže Kupující odstoupit od Smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůže vrátit Zboží ve stavu, v jakém ho obdržel. To ale neplatí v následujících případech:
  • došlo-li ke změně stavu Zboží v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady;
  • bylo-li Zboží použito ještě před objevením vady;
  • nebyla-li nemožnost vrácení Zboží v nezměněném stavu způsobena jednáním anebo opomenutím Kupujícího,
  • došlo-li ze strany Kupujícího před objevením vady k prodeji, spotřebování nebo pozměnění Zboží při obvyklém použití; pokud k tomu však došlo jen částečně, je povinností Kupujícího vrátit tu část Zboží, kterou vrátit lze a v takovém případě nebude Kupujícímu vrácena část Ceny odpovídající prospěchu Kupujícího z užití části Zboží.
 • Prodávající se zavazuje do tří dnů od obdržení reklamace na e-mailovou adresu Kupujícího potvrdit, že reklamaci obdržel, kdy ji obdržel a předpokládanou dobu trvání vyřízení reklamace. Prodávající vyřídí reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího obdržení. Lhůta může být po vzájemné dohodě prodloužena. Pokud lhůta marně uplyne, má Kupující právo odstoupit od Smlouvy.
 • Prodávající se zavazuje o vyřízení reklamace Kupujícího informovat e-mailem. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady musí prokázat Kupující, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového Zboží, je povinností Kupujícího původní Zboží vrátit, náklady na toto vrácení již hradí Prodávající.
 • Uplatnění práv z vadného plnění a reklamace Zboží nebo Verra Webináře se řídí ustanovením §1810 a násl., §1820 a násl. a §2099 a násl. občanského zákoníku a zákonem o ochraně spotřebitele.
 • V případě, že je Kupující podnikatelem, má povinnost oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl zjistit, nejpozději však do 3 dnů od převzetí Zboží nebo poskytnutí Verra Webináře.
 • V případě, že je Kupující spotřebitelem, má právo uplatnit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí Zboží. Je-li na prodávaném Zboží, jeho obalu, v návodu připojenému ke Zboží nebo v reklamě uvedena doba, po kterou lze Zboží užívat, má Kupující u takového Zboží po stanovenou dobu práva jako při záruce za jakost (§2165 odst. 2 občanského zákoníku ve spojení s ustanovením §2113 až 2117 občanského zákoníku). První věta tohoto odstavce se v takovém případě nepoužije.
 • Ustanovení ohledně práva z vad se nepoužijí v případě:
  • Zboží, které je prodávané za nižší Cenu na vadu, pro kterou byla nižší Cena ujednána;
  • opotřebení Zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním;
  • použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo, když jej Kupující převzal;
  • kdy to vyplývá z povahy Zboží;
  • Kupující o vadě Verra Webináře před poskytnutím věděl.
Půlroční kůra
V případě zakoupení Zboží Verra Komplex – Půlroční kůra, může Kupující toto Zboží vrátit zasláním na adresu Prodávajícího nejpozději do 30 dnů od uhrazení Celkové ceny. Aby byla reklamace uznána, musí být Zboží zasláno v nepoškozené balení.
Odstoupení od smlouvy
 • K odstoupení od Smlouvy může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.
 • V případě, že je Kupující spotřebitel, má v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení Zboží. V případě, že je předmětem uzavřené Smlouvy několik druhů Zboží nebo dodání několika částí Zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání poslední části Zboží, a v případě uzavření Smlouvy, na základě které bude Kupující Zboží dodávat pravidelně a opakovaně, začíná běžet dnem dodání první dodávky. Od Smlouvy lze odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na adresu v identifikačních údajích). Pro odstoupení je možné využít také vzorový formulář, který tvoří přílohu č. 2 Podmínek.
 • Kupující, a to ani jako spotřebitel, nemůže od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Smlouvy:
  • Zboží, které podléhá rychlé zkáze;
  • Zboží v uzavřeném obalu, které bylo z obalu vyňato a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
  • dodání digitálního obsahu, např. Verra Webináře, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a Prodávající sdělil Kupujícímu, že nemá právo na odstoupení od Smlouvy.
 • Lhůta k odstoupení dle čl. 10.2 Podmínek se považuje za zachovanou, pokud Kupující v jejím průběhu odešle oznámení, že od Smlouvy odstupuje.
 • V případě odstoupení od Smlouvy bude Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený v odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než Kupující Zboží vrátí nebo prokáže, že došlo k jeho zaslání zpět Prodávajícímu. V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 10.2 Podmínek je Kupující povinen Zboží zaslat do 14 dnů od odstoupení a nese náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu. Kupující má naopak nárok na to, aby mu Prodávající vrátil Cenu za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který pro dodání Zboží nabízí. V případě odstoupení z důvodu, že Prodávající poruší uzavřenou Smlouvu, hradí Prodávající i náklady spojené s navrácením Zboží, ovšem opět pouze do výše Ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží.
 • Kupující odpovídá za škodu v případech, kdy bude Zboží poškozeno v důsledku nakládání s ním jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Způsobenou škodu Prodávající vyúčtuje Kupujícímu poté, co bude Zboží vráceno. Splatnost vyúčtované částky je 14 dní. V případě, že Prodávající ještě Cenu nevrátil, je oprávněn pohledávku z titulu nákladů započíst na pohledávku Kupujícího na vrácení Ceny.
 • Prodávající je oprávněn odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než dodá Kupujícímu Zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat nebo Verra Webinář poskytnout (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Zboží či Verra Webináře), a to i před uplynutím doby uvedené v čl. 6.10 Podmínek. Prodávající může také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že Kupující uvedl v Objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že je Kupující podnikatel, je Prodávající oprávněn od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.
Právo duševního vlastnictví
 • Kupující bere na vědomí, že programové vybavení, vzhled, uspořádání, grafické prvky a další součásti tvořící E-shop (včetně fotografií nabízeného Zboží), jakožto i veškerý obsah Verra Webináře, jsou chráněny autorským právem a není možné je bez souhlasu Prodávajícího kopírovat, upravovat, stahovat, zveřejňovat apod. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící E-shop, která by mohla E-shop nebo jeho uživatele poškodit. Kupující se dále zavazuje nezneužít E-shop k jakémukoli protiprávnímu jednání, nevyužívat k přístupu a užívání E-shopu tzv. roboty, „spidery“ nebo jiné automatické prostředky, vyjma indexování vyhledávačů.
 • Kupující bere na vědomí, že programové vybavení, vzhled, uspořádání, grafické prvky a další součásti tvořící E-shop (včetně fotografií nabízeného Zboží), jakožto i veškerý obsah Verra Webináře, jsou chráněny autorským právem a není možné je bez souhlasu Prodávajícího kopírovat, upravovat, stahovat, zveřejňovat apod. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící E-shop, která by mohla E-shop nebo jeho uživatele poškodit. Kupující se dále zavazuje nezneužít E-shop k jakémukoli protiprávnímu jednání, nevyužívat k přístupu a užívání E-shopu tzv. roboty, „spidery“ nebo jiné automatické prostředky, vyjma indexování vyhledávačů.
 • Záznamy z Verra Webinářů jsou určeny výhradně fyzickým osobám pro jejich osobní potřebu. Její použití pro potřeby obchodních korporací, poskytnutí záznamu třetí osobě, jejich zveřejnění či jakékoli jiné zneužití je zakázáno a představuje porušení těchto Podmínek.
Řešení sporů se spotřebiteli
 • Pokud je Kupující spotřebitel, dle zákona o ochraně spotřebitele má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího ze Smlouvy. V takovém případě je Kupující oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz,web: adr.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh Kupujícího, a to v případě, že se spor nepodařilo s Prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Kupující uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Prodávajícího poprvé.
 • Kupující má dále právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.
  Závěrečná ustanovení
  • Smlouva i tyto Podmínky se řídí právem České republiky. Na smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím, který je podnikatelem, se nebude aplikovat Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, pokud by se jinak aplikovat měla.
  • Pro posouzení případných sporů vzniklých na základě Smlouvy jsou příslušné obecné soudy České republiky.
  • Strany budou veškerou písemnou korespondenci doručovat elektronickou poštou. E-mailová adresa Prodávajícího je uvedena v jeho identifikačních údajích. Prodávající bude doručovat korespondenci na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou ve Smlouvě, Objednávce, v Uživatelském účtu nebo přes kterou Kupující Prodávajícího kontaktoval.
  • Smlouvu je možné měnit pouze na základě vzájemné písemné dohody. Prodávající je však oprávněn změnit a doplnit tyto Podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv, ale pouze Smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny. Informace o změně zašle Prodávající na e-mailovou adresu Kupujícího nejméně 14 dní před účinností této změny. Pokud Prodávající od Kupujícího do 14 dnů od zaslání informace o změně neobdrží výpověď uzavřené Smlouvy na pravidelné a opakované dodávky Zboží, stávají se nové podmínky součástí Smlouvy a uplatní se na další dodávku Zboží následující po účinnosti změny. Výpovědní doba v tomto případě činí 2 měsíce.
  • V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), nenese Prodávající odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo v souvislosti s případy vyšší moci nebo nepředvídatelnými událostmi, a pokud tento stav trvá po dobu delší než 10 dnů, mají obě strany právo od Smlouvy odstoupit.
  • Přílohou Podmínek je vzorový formulář pro reklamaci a vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.
  • Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u Prodávajícího, ale není Kupujícímu přístupná. Vždy však tyto Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky Kupující obdrží e-mailem a bude tedy mít vždy přístup ke Smlouvě i bez součinnosti ze strany Prodávajícího.
  • Na činnost Prodávajícího nedopadají žádné kodexy chování dle §1826 odst. 1 písm. g) občanského zákoníku. Tyto Podmínky nabývají účinnosti 17.2.2022.
  Příloha č. 1 | Formulář pro reklamaci

  Adresát: Verra Science s.r.o.

  Běhounská 5/18

  Brno-město, 602 00 Brno

  Uplatnění reklamace

  Datum uzavření Smlouvy:
  Jméno a příjmení:
  Adresa:
  E-mailová adresa:
  Zboží, které je reklamováno:
  Popis vad Zboží/Verra Webináře:
  Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace, případně uvedení čísla bankovního účtu pro poskytnutí slevy:

  Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem včetně data a způsobu vyřízení reklamace.

  Datum:

  Podpis:

  Příloha č. 2 | Formulář pro odstoupení od smlouvy

  Adresát: Verra Science s.r.o.

  Běhounská 5/18

  Brno-město, 602 00 Brno

  Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy:

  Datum uzavření Smlouvy:
  Jméno a příjmení:
  Adresa:
  E-mailová adresa:
  Specifikace Zboží/Verra Webináře, kterého se Smlouva týká:
  Důvod odstoupení:

  Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:

  Datum:

  Podpis: