Tyto všeobecné obchodní podmínky („Podmínky”) upravují práva a povinnosti kupujícího („Kupující“) a společnosti Verra Science s.r.o., IČ: 09231285, DIČ: CZ09231285, se sídlem Běhounská 5/18, Brno-město, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 117956, tel.: +420 777 828 585, e-mail: veronika@verra.cz („Prodávající“), jakožto prodávajícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím e-shopu na webových stránkách https://verra.cz.

Všechny informace o zpracování osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, které naleznete zde.

Komunikace mezi Kupujícím a Prodávajícím probíhá primárně na dálku, proto budou pro uzavření smlouvy použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, aby se strany spolu dohodly bez současné fyzické přítomnosti.

NĚKTERÉ DEFINICE

Cena je finanční částka za Zboží, která zahrnuje i balné, a/nebo za Verra Webinář;

Cena za dopravu je finanční částka za doručení Zboží;

Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu;

DPH je daň z přidané hodnoty dle příslušných právních předpisů;

E-shop je internetový obchod provozovaný na adrese https://verra.cz, na kterém bude probíhat nákup Zboží a/nebo objednání Verra Webináře;

Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;

Objednávka je neodvolatelný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží a/nebo poskytnutí služby – Verra Webináře;

Smlouva je kupní smlouva a/nebo smlouva o poskytnutí služby sjednaná na základě řádně vyplněné Objednávky zaslané prostřednictvím E-shopu, a je uzavřena ve chvíli, kdy Kupující obdrží od Prodávajícího potvrzení Objednávky;

Uživatelský účet je účet zřízený na základě sdělených údajů Kupujícího, jenž umožňuje uchování zadaných údajů a uchování historie Objednávek a uzavřených Smluv;

Zboží jsou veškeré hmotné předměty, které můžete nakoupit na E-shopu;

Verra Webinář je služba spočívající v jedné z nabízených živých forem online komunikace provozovaná Prodávajícím, která probíhá prostřednictvím internetu přes webový prohlížeč, přičemž tyto Podmínky se vztahují jen na webináře Prodávajícího, a nikoliv třetích subjektů.

OBECNÁ USTANOVENÍ

   1. Při nákupu Zboží a/nebo objednání Verra Webináře je povinností Kupujícího poskytnout Prodávajícímu všechny informace správně a pravdivě. Informace, které Kupující poskytl v rámci Objednávky bude Prodávající považovat za správné a pravdivé.

UZAVŘENÍ SMLOUVY

   1. Smlouvu je možné uzavřít v českém, německém a anglickém jazyce.
   2. Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím E-shopu, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku ze své strany hradí Kupující. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou Kupující hradí za používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu), žádné další náklady nad rámec Celkové ceny nemusí Kupující očekávat. Kupující odesláním Objednávky souhlasí s tím, že Prodávající využívá prostředky komunikace na dálku.
   3. K tomu, aby bylo možné Smlouvu uzavřít, je třeba, aby Kupující na E-shopu vytvořil návrh Objednávky. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:
    1. Informace o nakupovaném Zboží a/nebo zvoleném Verra Webináři (na E-shopu může Kupující označit Zboží a/nebo Verra Webinář, o které má zájem, tlačítkem „Přidat do košíku“);
    2. Informace o Ceně, Ceně za dopravu, balném, způsobu platby Celkové ceny a požadovaném způsobu doručení Zboží; tyto informace budou zadány při tvorbě návrhu Objednávky v rámci uživatelského prostředí E-shopu, přičemž informace o Ceně, Ceně za dopravu a Celkové ceně budou uvedeny v „Košíku“ automaticky na základě zvoleného Zboží a způsobu jeho doručení, případně Verra Webináře;
    3. Identifikační údaje Kupujícího sloužící k doručení Zboží a/nebo udělení přístupu k Verra Webináři a vystavení Faktury, zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa.
   4. Kupující může v průběhu tvorby návrhu Objednávky až do doby jejího vytvoření údaje měnit a kontrolovat. Kupující po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Objednat“ vytvoří Objednávku. Před stiskem tlačítka musí potvrdit seznámení se a souhlas s těmito Podmínkami, v opačném případě nebude možné Objednávku vytvořit. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko. Po stisku tlačítka „Objednat“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo Prodávajícímu.
   5. Prodávající je povinen odeslanou Objednávku v co nejkratší době po doručení potvrdit zprávou odeslanou na e-mailovou adresu Kupujícího zadanou při vyplňování Objednávky. Součástí potvrzení bude shrnutí Objednávky a tyto Podmínky. Potvrzením Objednávky dochází k uzavření Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím. Podmínky ve znění účinném ke dni Objednávky tvoří nedílnou součást Smlouvy.
   6. Prodávající má právo Objednávku odmítnout. Jedná se zejména o situace, kdy Zboží nebo Verra Webinář nejsou dostupné. O všem bude Prodávající Kupujícího informovat.
   7. V případě, že v rámci E-shopu nebo v návrhu Objednávky bude uvedena zjevně chybná Cena, není Prodávající povinen Zboží a/nebo Verra Webinář za tuto Cenu dodat a/nebo poskytnout ani v případě, kdy již odeslal potvrzení Objednávky, a tedy došlo k uzavření Smlouvy. V takové situaci bude Prodávající Kupujícího bezodkladně kontaktovat a zašle mu nabídku na uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Nová Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Kupující nabídku potvrdí. V případě, že Kupující nabídku nepotvrdí ani ve lhůtě 3 dnů od jejího odeslání, je Prodávající oprávněn od uzavřené Smlouvy odstoupit. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace, kdy Cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.
   8. V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, Kupujícímu vzniká závazek k zaplacení Celkové ceny.
   9. V případě, že má Kupující zřízen Uživatelský účet, může učinit Objednávku jeho prostřednictvím. I v takovém případě má povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob tvorby Objednávky je totožný, jako v případě kupujícího bez Uživatelského účtu, výhodou však je, že není třeba opakovaně vyplňovat identifikační údaje.
   10. V některých případech umožňuje Prodávající využít slevu na nákup Zboží nebo Verra Webináře. Pro poskytnutí slevy je třeba, aby Kupující v rámci návrhu Objednávky vyplnil údaje o této slevě nebo slevový kupón do předem určeného pole „Máte promo kód“. Pokud tak Kupující učiní a E-shop slevový kupón rozezná, budou Kupujícímu Zboží a/nebo Verra Webinář poskytnuty se slevou.

UŽIVATELSKÝ ÚČET

   1. Kupující, který je starší 18 let, může na základě registrace v rámci E-shopu přistupovat do svého Uživatelského účtu.
   2. Při registraci Uživatelského účtu je Kupující povinen uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a v případě změny je aktualizovat.
   3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto přístupových údajů je povinností Kupujícího zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že dojde k jejich zneužití, Prodávající nenese žádnou odpově