Společnost Verra Science s.r.o., IČ: 09231285, DIČ: CZ09231285, se sídlem Běhounská 5/18, Brno-město, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 117956, e-mail veronika@verra.cz jako správce osobních údajů (dále také „Správce“) tímto návštěvníky webových stránek a e-shopu dostupného z webové adresy https://verra.cz informuje, jak bude nakládat s osobními údaji Vás jako kupujících, návštěvníků či dalších osob (dále také „Subjekt údajů“).

Zpracování osobních údajů je prováděno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále také „GDPR“).

Subjekt údajů může využít následující e-mailovou adresu pro případné otázky související se zpracováním osobních údajů Správcem: veronika@verra.cz.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE BUDE SPRÁVCE ZPRACOVÁVAT?

Osobní údaje Subjektů údajů bude Správce zpracovávat v následujících situacích:

  • Pokud Subjekt údajů Správce kontaktuje prostřednictvím kontaktního formuláře na webové stránce https://verra.cz prostřednictvím tlačítka „Napište nám“, či v záložce „Kontakt“, bude Správce zpracovávat:
   • jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo, předmět a informace v zadané zprávě.
  • Při nákupu na e-shopu bude Správce zpracovávat:
   • osobní údaje zadané při vyplňování objednávky, kterými jsou jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo a další údaje potřebné pro vystavení faktury (jako jsou firemní fakturační údaje apod.).
   • poskytnutí údajů pro účely uvedené v dalším bodě těchto zásad je zákonným požadavkem a smluvním požadavkem (s výjimkou těch, které jsou označeny jako dobrovolné), tudíž Subjekt údajů má povinnost tyto údaje poskytnout, jinak by Správce nemohl smlouvu uzavřít a plnit povinnosti z ní vyplývající.
 • Osobní údaje potřebné pro zřízení uživatelského účtu (pokud se Subjekt údajů rozhodne jej zřídit) jako je e-mailová adresa a další informace, které Subjekt údajů zadá při využívání uživatelského účtu.
 • Informace o aktivitě Subjektu údajů na webových stránkách Správce. Návštěvou webových stránek Správce dochází k zaznamenávání aktivity Subjektu údajů na webu Správce. Správce využívá technologie cookies k analyzování provozu na webových stránkách. Další informace o využití cookies jsou uvedené v bodě 4 těchto zásad.

ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ

 • V případě, že Subjekt údajů Správce kontaktuje prostřednictvím kontaktního formuláře, bude Správce osobní údaje zpracovávat pro účely vyřízení žádosti Subjektu údajů nebo zodpovězení dotazu Subjektu údajů, a to na základě oprávněného zájmu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, který spočívá v zajištění komunikace mezi Správcem a Subjektem údajů. Pokud by následně ze vzájemné komunikace měl vzniknout mezi stranami smluvní vztah, budou tyto osobní údaje zpracovávány také pro účely plnění tohoto smluvního vztahu, uzavření smlouvy aj. Právním základem tak bude také plnění smluvních povinností dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a plnění dalších případných zákonných povinností dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a ochrana majetkových nároků Správce na základě oprávněného zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
 • Osobní údaje získané z e-shopu zpracovává Správce za účelem dodání zboží a plnění smlouvy vyplývající z odsouhlasených obchodních podmínek, přičemž právním základem je plnění smluvních povinností dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Za tímto účelem může Subjekt údajů obdržet také e-mail s potvrzením objednávky, vyřízením objednávky a další e-maily, které souvisí s plněním smluvního vztahu. Kromě tohoto jsou osobní údaje Správce zpracovávány pro účely plnění povinností vyplývajících ze zákona, zejména v souvislosti s účetnictvím a daněmi. Proto bude právním základem zpracování také plnění zákonných povinností dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Aby Správce ochránil vlastní nároky, pro případ neuhrazení kupní ceny, či pokud dojde mezi Správcem a Subjektem údajů k jinému sporu, bude Správce zpracovávat osobní údaje i na základě oprávněného zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, který spočívá v ochraně právních nároků Správce.
  • Správce může dále využít získané informace také pro účely zlepšování a ochrany prodávaného zboží, pro účely možnosti dohledat zákazníky s ohledem na druh zboží, či pro účely analýzy příslušného trhu (včetně statistik) a v organizování věrnostních programů, a to na základě oprávněného zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
  • Správce také dále zpracovávat osobní údaje pro účely zřízení uživatelského účtu, který bude zřízen, a to pokud s tím budete souhlasit při dokončení objednávky. Právním základem bude tedy souhlas Subjektu údajů, případně plnění vzájemných smluvních povinností vyplývající ze zřízeného uživatelského účtu. 
 • Informace získané ze souborů cookies využívá Správce zejména pro účely analýzy, jakým způsobem Subjekt údajů využívá webové stránky, či aby prováděl základní marketingové aktivity spojené se sociálními sítěmi. Právním základem je souhlas Subjektu údajů, který je udělen prostřednictvím cookie lišty umístěné na webových stránkách v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
 • Zasílání e-mailů. Správce může zasílat e-maily s obchodním sdělením bez souhlasu Subjektu údajů, a to na základě oprávněného zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR spočívajícího v přímém marketingu v případě, že je Subjekt údajů zákazníkem Správce. Zasílání obchodních sdělení však může Subjekt údajů kdykoliv odmítnout, a to buďto před odesláním jakéhokoliv formuláře nebo v každém e-mailu s obchodním sdělením, který Správce zašle. Pokud však Subjekt údajů zákazníkem není, bude Správce e-maily s nabídkou zboží a dalšími obchodními sděleními zasílat pouze za předpokladů, že se k odběru těchto e-mailů Subjekt údajů aktivně přihlásí a udělí tak souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Zároveň i v těchto případech bude dodrženo pravidlo, že se může Subjekt údajů ze zasílání obchodních sdělení odhlásit, a tak je do budoucna odmítnout.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce při provozu webových stránek a provozu e-shopu využívá další externí subjekty, kteří se dle GDPR nazývají jako příjemci osobních údajů. Tito příjemci mohou v některých případech obdržet osobní údaje získané Správcem od Subjektu údajů.

K osobním údajům Subjektu údajů mohou přistupovat následující příjemci:

 • společnost zajišťující hosting webových stránek, kterou je společnost ACTIVE 24, s.r.o.;
 • poskytovatel služeb spojených s provozem webového rozhraní e-shopu, kterým je společnost Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd. a WooCommerce Ireland Ltd.;
 • externí účetní, která sídlí v České republice;
 • provozovatel platební brány, kterým je společnost Global Payments Europe, s.r.o.;
 • společnost zajišťující rozesílání hromadných e-mialů, kterou je společnost The Rocket Science Group, zajišťující službu Mailchimp, přičemž předání je založeno na standardních smluvních doložkách a dalších zárukách;
 • společnost zajišťující možnost poskytnutí služby Verra webináře. Pokud by se mělo jednat o společnost usazenou mimo EU, bude předání založeno na vhodných zárukách.
 • provozovatel účetního systému, kterým je společnost STORMWARE s.r.o.

COOKIES

Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na počítač nebo mobilní zařízení Subjektu údajů v okamžiku, kdy